Raport do Krajowej bazy (KOBiZE)

Raport do Krajowej bazy (KOBiZE) - zmiany!

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.2009.130.1070 ze zm. – dalej: ustawa o systemie zarządzania) nałożyła na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, raportu zawierającego informacje o m.in. wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza; wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom; środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

Zobowiązane podmioty powinny dopełniać obowiązku sporządzenia i wprowadzenia raportu w terminie do końca lutego każdego roku, a informacje zawarte w raporcie mają dotyczyć poprzedniego roku kalendarzowego. Raport wprowadza się do Krajowej bazy za pośrednictwem utworzonego w niej elektronicznego konta.

Pierwsze raporty należało złożyć za rok 2010 i 2011. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) złożył propozycję dotyczącą ograniczenia podmiotów, na których spoczywa obowiązek wprowadzania ww. raportu do Krajowej bazy. Ministerstwo Środowiska zatwierdziło, aby przez najbliższe dwa lata do Krajowej bazy wprowadzane były dane dotyczące emisji tylko i wyłącznie tych zakładów, w których przynajmniej jedna instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 
Dla zakładów, w których żadna instalacja nie wymaga pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza została udostępniona uproszczona ścieżka przekazywania danych bez konieczności rejestracji w bazie (obowiązywał tzw. "formularz dla małych podmitów").

Przy rozliczaniu się za rok 2012 nie będzie obowiązywał już "formularz dla małych podmiotów" i wszystkie zobligowane do składania sprawozdań podmioty będą musiały złożyć pełny raport do Krajowej bazy (po wcześniejszej rejestracji).

Jak informuje KOBiZE, "małe podmioty" które do tej pory składały sprawozdania za lata 2010 i 2011 w formie uproszczonej, muszą złożyć również pełny raport do Krajowej bazy za te dwa okresy. Dotyczy to również "małych podmiotów", które nie dopełniny wcześniej tego obowiązku.