Sprawozdanie za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Rozlicz się za gospodarcze korzystanie ze środowiska w II półroczu 2012 r. i złóż sprawozdanie do 31 stycznia 2013 r.

Podmioty korzystające ze środowiska w II półroczu 2012 r. są zobowiązane do rozliczenia się i złożenia sprawozdania za ten okres. Termin na rozliczenie i złożenie sprawozdania upływa 31 stycznia 2013 roku.

Podstawą prawną do rozliczania się za gospodarcze korzystanie ze środowiska jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150 j.t. ze zm.) - dalej POŚ.

Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy POŚ, opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:
1)   wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
2)   wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
3)   pobór wód;
4)   składowanie odpadów.

Przypominamy, iż podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego (art. 284 ust. 1 ustawy POŚ). Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł (art. 289 ust. 1 ustawy POŚ). Opłatę ustala się według stawek opłat obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce (art. 285 ust. 1 ustawy POŚ).

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy POŚ, podmiot korzystający ze środowiska w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat (tzw. sprawozdanie za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

Zgodnie z art. 286 ust. 1b ustawy POŚ, wykaz zawierający informacje i dane (sprawozdanie), wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, podmiot korzystający ze środowiska przedkłada także wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy POŚ, wzór wykazu zawierającego informacje i dane (wzór sprawozdania), określa Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia.