Środowiskowe due diligence

zgdonie z międzynarodowymi standardami.

Właściwa analiza środowiska na etapie zakupu przedsiębiorstwa jest jedną  z kluczowych kwestii branych pod uwagę na etapie wyceny. Odpowiednie przeprowadzenie audytu przez specjalistów z doświadczeniem w analizowaniu zagrożeń ekonomiczno – ekologicznych pozwala na stworzenie jasnego obrazu audytowanego podmiotu. Taki obraz pozwala z dużym prawdopodobieństwem oszacować koszty związane ze środowiskiem i stopień ryzyka ich poniesienia.

W Ecothesis audyty (przeglądy środowiskowe due diligence) wykonujemy zgodnie z metodologią ASTM rozszerzoną o kwestie specyficzne dla polskiego systemu prawnego i polskich realiów prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres, który jest brany pod uwagę to m. in.:

 • historia terenu i obszarów sąsiadujących;
 • gospodarka odpadami;
 • emisje gazów i pyłów do powietrza;
 • gospodarka wodno-ściekowa (ścieki przemysłowe i wody opadowe i roztopowe);
 • warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne;
 • gospodarka substancjami chemicznymi, azbest, PCB i inne;
 • infrastruktura;
 • pozostałe aspekty.

Standardowo przeprowadzane przez Nas audyty due-diligence są podzielone na 3 fazy:

Faza 1: Analiza dokumentacji, pozwoleń, sprawozdań oraz przegląd środowiska w tym obiektów, instalacji, emitorów etc. Podczas pierwszej fazy pod lupę bierzmy również dane historyczne dotyczące nieruchomości oraz aktualny i wcześniejszy sposób zagospodarowania terenów sąsiadujących. Wynikiem fazy pierwszej jest raport dający odpowiedzi na następujące informacje:

 • czy bieżąca działalność jest prowadzona zgodnie z przepisami;
 • czy teren może byś zanieczyszczony jakimiś substancjami;
 • jakie istnieje prawdopodobieństwo faktu zanieczyszczenia terenu przez podmiot lub sąsiadów i jakie koszty mogą być związane z naprawą stanu środowiska;
 • jakie działania powinny zostać podjęte w celu ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń oraz ich przewidywane koszty;
 • czy należy przeprowadzić głębszą analizę środowiska (np. badania wód podziemnych, badania gruntu, badania stanu powietrza).

Faza 2: Głębsze analizy aspektów zidentyfikowanych podczas pierwszej fazy analizy środowiska. Podczas tej fazy na ogół wykonuje się badania polegające na poborze prób gleby lub wód podziemnych w celu identyfikacji przypuszczalnych zanieczyszczeń. Skutecznie przeprowadzona druga faza due-diligence powinna wskazać w miarę dokładnie rodzaje zanieczyszczeń oraz określić źródło ich pochodzenia. To co nas wyróżnia spośród konkurencji, to właśnie nacisk na poszukiwanie źródeł niezgodności w miejsce prezentowania suchych wyników. Alternatywnie – wynikiem fazy 2  jest wykluczenie istnienia zanieczyszczeń.

Faza 3: Faza przeprowadzana w zależności od wyników, jakie przyniesie faza 2. Celem jest określenie kosztów działań naprawczych (rekultywacji, napraw zidentyfikowanych nieszczelności) oraz określenie poziomu ewentualnych nakładów inwestycyjnych na uzyskanie zgodności z wymaganiami środowiskowymi.

Audyty środowiskowe realizujemy bezpośrednio dla Klienta lub jako partner/podwykonawca kancelarii prowadzącej całościowo projekt due-diligence.

Dodatkowych informacji udziela:
Grzegorz Płuziński
tel. kom. +48 503 131 030
e-mail: e-mail: g.pluzinski@ecothesis.pl