ZSEiE - nowa dyrektywa 2012/19/UE

Zmiany w gospodarowaniu odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - nowa dyrektywa unijna.

13 sierpnia weszła w życie nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zuzytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Państwa członkowskie (w tym Polska) mają obowiązek wprowadzić w życie wewnętrzne przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 14 lutego 2014 r.

Dyrektywa 2012/19/UE wprowadza kilka istotnych zmian.
Przede wszystkim zwiększone zostają procentowe poziomy zbierania ZSEiE jakie będzie musiał osiągnąć każdy z krajów.
Od 2016 r. minimalny poziom zbierania będzie wynosił 45 %. Państwa członkowskie mają zapewnić, aby ilość zebranego WEEE zwiększała się stopniowo w okresie od 2016 r. do 2019 r.
Od 2019 r. minimalny roczny poziom zbierania do osiągnięcia będzie wynosił 65 % średniej masy EEE wprowadzonego do obrotu w trzech poprzedzających latach w danym państwie członkowskim lub alternatywnie 85 % masy WEEE wytworzonego w tym państwie członkowskim.

Polska (podobnie jak kilka innych krajów), ze względu na ze względu na niedobory niezbędnej infrastruktury i niski poziom zużycia EEE, będzie mogła postanowić, że:
a) osiągnie, od dnia 14 sierpnia 2016 r., poziom zbierania niższy niż 45 %, ale wyższy niż 40 %, średniej masy EEE wprowadzonego do obrotu w poprzednich trzech latach; oraz
b) odrocza termin osiągnięcia poziomu zbierania, o którym wyżej (odpowiednio 65% i 85%), do ustalonej przez siebie daty, która nie może przypadać źniej niż dnia 14 sierpnia 2021 r.

Dyrektywa zawiera też przepisy, które ograniczają przewożenie zużytego sprzętu jako sprzętu używanego, ale sprawnego. Przewoźnik będzie zobowiązany udostępnić dokumenty poświadczające, że jest to transport produktów, a nie odpadów. To jeden ze sposobów, żeby wyeliminować przemieszczanie niebezpiecznych substancji wykorzystywanych w produkcji urządzeń, a zwiększyć poziom ich odzyskiwania i unieszkodliwiania.

Dyrektywa WEEE reguluje również sposób obliczania poziomu zbierania zużytego sprzętu i ujednolicenia wymogów w całej UE (dotąd wymogi były inne w różnych krajach) oraz definiuje wprowadzającego sprzęt na rynek (będzie to każda osoba fizyczna bądź prawna, która wprowadza sprzęt na rynek danego państwa członkowskiego).

Pełny tekst Dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) dostępny jest pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:PL:PDF