Usługi

ten opis nigdzie się nie wyświetla na stronie -> co to jest?

Badania i analizy

Strona w trakcie uzupełniania. Zapraszamy wkrótce.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta wypełnij i wyślij nasz formularz kontaktowy lub napisz na biuro@ecothesis.pl.

Systemy zarządzania

Właściwe zarządzanie środowiskiem wymaga potwierdzenia. Pomagamy opracować system zarządzania środowiskowego tak, aby był zgodny z wymogami normy. Nasza pomoc przy wdrażaniu zarządzania środowiskowego oraz certyfikacji systemu jest pochodną dokonanego przez nas audytu środowiskowego, określającego stan faktyczny oraz zestawienie go z wymaganiami normy. Wkrótce prowadzić będziemy również certyfikację Europejskiego Systemu EMAS.
Systemy zarządzania ISO
Proponujemy:
Określenie działań rzeczywistych w celu spełnienia wymagań normy

 • Dostosowanie gospodarki odpadami do wymogów norm
 • Dostosowanie gospodarki emisjami na potrzeby wdrażania systemu zarządzania
 • Przygotowanie procedur
 • Przygotowanie instrukcji
 • Wsparcie podczas auditu certyfikującego
 • Utrzymanie systemu zarządzania jakością i środowiskowego
 • Certyfikację systemu EMAS (już niebawem)

  Szczególnie ofertą pragniemy zainteresować:
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne
 • Poddostawców dużych koncernów wymagających posiadanie systemów ISO 14001
 • Firmy pragnące poprawić swoją pozycję konkurencyjną dzięki wdrożeniu systemu ISO 14001

  Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta wypełnij i wyślij nasz formularz kontaktowy lub napisz na biuro@ecothesis.pl.
 • Oceny oddziaływania (OOŚ)

  Oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć to juz konieczność, prawie dla każdej (szczególnie tej o charakterze przemysłowym) inwestycji.
  Strona w trakcie uzupełniania. Zapraszamy wkrótce.
  Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta wypełnij i wyślij nasz formularz kontaktowy lub napisz na biuro@ecothesis.pl.

  Outsourcing działów środowiska

  Prowadzenie każdej działalności mającej wpływ na środowisko - uwaga jest to również np. posiadanie samochodu firmowego! Wymaga terminowego naliczania opłat i składania odpowiednich sprawozdań, informacji czy raportów do właściwych Urzędów. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku wprowadzania towarów w opakowaniach, importu, ogrzewania zakładu własna kotlownią jak również posiadania utwardzonego terenu ! Wymaga to naprawdę dużego nakładu pracy...
  Znamy się na tym. Zdejmiemy te obowiązki z Waszych barków.

  W ramach działań outsourcingu proponujemy:
 • Prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów
 • Prowadzenie ewidencji emisji do wód i atmosfery
 • Prowadzenie ewidencji wprowadzanych opakowań
 • Negocjacje z organizacjami odzysku
 • Cykliczne naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • Bieżący monitoring zgodności z przepisami ochrony środowiska
 • Reprezentowanie Przedsiębiorstwa podczas kontroli WIOŚ lub innego Urzędu
 • Pomoc w ciągłym doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego
 • Audity wewnętrzne systemu zarządzania jakością i systemu środowiskowego

  Nasza oferta skierowana jest zarówno do dużych zakładów jak i małych przedsiębiorstw.

  W szczególności ofertą pragniemy zainteresować:
 • Zakłady produkcyjne
 • Warsztaty samochodowe
 • Firmy transportowe
 • Firmy budowlane
 • Firmy sprzątające

  Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta wypełnij i wyślij nasz formularz kontaktowy lub napisz na biuro@ecothesis.pl.
 • Audyty środowiskowe

  Mnogość przepisów z zakresu ochrony środowiska sprawia, że ocena spełnienia wszystkich wymagań nie jest rzeczą prostą. Często zmieniające się przepisy oraz perspektywa bardzo wysokich kar zmuszają do potraktowania kwestii ochrony środowiska w sposób poważny.

  Proponujemy:
 • Ocenę zgodności działań z przepisami ochrony środowiska
 • Określenie obowiązków, którym podlega przedsiębiorca / gmina
 • Określenie niezgodności
 • Wskazanie sposobów dostosowania się do wymogów
 • Propozycja wariantów właściwych rozwiązań
 • Wstępna ocena spełnienia wymagań norm ISO 14001

  Całość działań przeprowadzamy u Klienta w umówionym terminie. Po analizie stanu faktycznego opracowujemy raport zawierający nasze spostrzeżenia oraz propozycję "krok po kroku" osiągnięcia stanu właściwej gospodarki środowiskowej. Na życzenie przeprowadzamy również szkolenie dla wskazanych pracowników w zakresie właściwej gospodarki środowiskiem. Pochodną przeprowadzonego audytu może być całościowa organizacja odbioru odpadów i ewidencji emisji lub przejęcie tych obowiązków na zasadzie outsourcingu środowiskowego.

  Audyt znajduje zastosowanie szczególnie tam gdzie:
 • Odpady nie są odbierane pod właściwymi kodami
 • Przedsiębiorstwo nie prowadziło żadnej ewidencji dot. środowiska
 • Firma posiada instalację (urządzenia, maszyny, pojazdy...) dotychczas nie ujmowane w żadnych sprawozdaniach środowiskowych
 • Firma chce poprawić swój wizerunek jako przyjazna dla środowiska
 • W planach jest wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem lub BHP 

  Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta wypełnij i wyślij nasz formularz kontaktowy lub napisz na biuro@ecothesis.pl.
 • Konsulting środowiskowy

  Każda działalność gospodarcza wiąże się z korzystaniem ze środowiska, co wymaga odpowiedniego zgłoszenia lub pozwolenia na emisję zanieczyszczeń. Obecnie bardzo poszerzony został katalog przedsięwzięć, które wg Ustawodawcy mogą mieć szczególny wpływ na środowisko. Uzyskanie decyzji na rozpoczęcie inwestycji wymaga skonfrontowania swoich zamiarów z szeregiem aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska, oraz usyskania stosownych opinii właściwych instytucji. Kary za brak takich dokumentów przewidzane w nowym projekcie ustawy sięgają nawet 500 000 zł. Warto to uregulować za wczasu.

  Wykonujemy:

 • Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Operaty wodnoprawne
 • Informacje o wytwarzanych odpadach
 • Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Plany gospodarki odpadami
 • Wnioski o wydanie decyzji na transport, zbieranie i odzysk odpadów
 • Pisma do urzędów i inspektoratów
 • i inne opracowania....

  Nasza oferta szczególnie dedykowana jest dla:
 • Branży przemysłowej
 • Biur projektowych
 • Firm deweloperskich
 • Przedsiębiorstw planujących nowe inwestycje
 • Przedsiębiorców zmieniających profil działalności
 • Firm komunalnych
 • Osób pragnących uporządkować gospodarkę odpadową lub wodno - ściekową swojej nieruchomości przemysłowej

  Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta wypełnij i wyślij nasz formularz kontaktowy lub napisz na biuro@ecothesis.pl.