Odpady komunalne - nowe rozporządzenie MŚ

Dnia 5 czerwca ukazało się w dzienniku ustaw nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 630) wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2012 roku.

Rozporządzenie określa:
1) wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od włascicieli nieruchomości;
2) wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
3) wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;
4) wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez marszałka województwa.

Po raz pierwszy, podmioty odbierające odpady komunalne od włascicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, będą zobowiązani złożyć sprawozdania zgodne z nowym wzorem za II kwartał roku 2012 do końca lipca.